Rogaška Slatina Dobro počutje, sprostitev in zdravje iz izvira

Hotel
 
Razpis

Razpis za prosto delovno mesto direktorja

Svet JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina na podlagi 14. člena Odloka o spojitvi JZ za kulturo Rogaška Slatina in JZ turizem Rogaška Slatina v JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 58/13) razpisuje delovno mesto direktorja

 

 

                                   Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina

Zdraviliški trg 1, Rogaška Slatina

 

 

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 

-       univerzitetna izobrazba ali specializacija po visokošolskem strokovnem programu oz. magisterij stroke (2. bolonjska stopnja),

-       najmanj 5 let delovne dobe, od tega najmanj 1 leto na vodilnem delovnem mestu,

-       izkazuje organizacijske in vodstvene sposobnosti,

-       aktivno znanje slovenskega jezika in vsaj enega svetovnega tujega (angleško, italijansko, nemško, rusko),

-       polna poslovna sposobnost.

Kandidat je dolžan vlogi z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev (kopija diplome, dokazilo o izpolnjeni delovni dobi, referenčna potrdila glede zatrjevanih organizacijskih in vodstvenih sposobnostih, dokazilo o znanju tujega jezika) predložiti pisni program dela zavoda za mandatno obdobje.

 

Mandat direktorja traja pet let. Ista oseba je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.

 

Popolno vlogo je potrebno najkasneje do dne 8.4.2015 dostaviti na naslov: Javni zavod za turizem in kulturo, Zdraviliški trg 1, 3250 Rogaška Slatina s pripisom »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS ZA DIREKTORJA«. Dodatne informacije in pojasnila so dosegljiva pri ge. Petri Gašparić, tel. 03 8181715.

 

V tem razpisu uporabljeni izrazi zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

 

                                                                                              Predsednik sveta JZ

                                                                                                      Bojan Pirš l.r.